[cisco-ttl] Re: STP Implementasyonları

From: osmandfj <osmandfj_at_....>
Date: Tue, 11 Nov 2008 12:33:05 -0000


Tekrar merhaba,

&#350;u an halihaz&#305;rda STP kulland&#305;&#287;&#305;m ya da yak&#305;n zamanda kullanaca&#287;&#305;m bir a&#287; yok. Aç&#305;kças&#305; pozisyonum itibari ile böyle bir ihtiyaç durumunda bunu yapacak ki&#351;ilerden biri de de&#287;ilim. &#350;imdilik sadece ö&#287;renme merak&#305; diyelim.

Soruma tekrar dönersek, Sinan Bey, a&#287;da hangi gerekliliklerin oldu&#287;unu, kaç tane VLAN, kaç tane switch oldu&#287;unu vb. sormu&#351;. &#304;&#351;te benim de de&#287;inmek istedi&#287;im nokta tam buras&#305;. Nas&#305;l bir network-de hangi implementasyon kullan&#305;labilir? Okudu&#287;um kadar&#305; ile (tecrübem yok), bir gereklili&#287;i birden fazla implementasyonla çözebiliyoruz. O halde bunlar aras&#305;nda çok keskin farklar (PVST ile PVST+ aras&#305;ndaki gibi bir farktan bahsetmiyorum ve 802.1D yi d&#305;&#351;ar&#305;da tutuyorum) var m&#305;d&#305;r? Hatta e&#287;er kendi network-ünüzde STP kullan&#305;yorsan&#305;z, network-ünüzün yap&#305;s&#305;n&#305; ve neden kulland&#305;&#287;&#305;n&#305;z STP 'yi tercih etti&#287;inizi de benimle payla&#351;abilirseniz çok sevinirim.

Te&#351;ekkür Ederim.

Received on Wed Nov 12 2008 - 17:16:01 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Nov 12 2008 - 17:16:07 CET