Re: [cisco-ttl] dot1inq

From: Latif Can ÖZEL <latifjohn_at_....>
Date: Mon, 20 Oct 2008 05:34:56 -0700 (PDT)


Selam,

Turk Telekom bu konuda hizmet sundu»u cihazlar¹n %85 ine yak¹¹n Alcatel-Lucent ürünüdür. Ben de Alcatel'de çal¹ºan ve de bu cihazlar¹ çok yak¹ndan bilen biri olarak söylüyorum. "Teorik olarak iste»ini gerçekleºtirmen zor de»il."

Yani TT taraf¹nda stacking VLAN (QinQ) yap¹lmas¹ mümkün. Hatta bunu uçtan uca yaparak ºirketler için bir çözüm var. Bu çözüme "Service Vlan Cross Connect Mode" deniyor.

©ki tarafta ªirket için assign edilmiº bir vlan oluyor. Bunlara Service Vlan denir. Ayr¹ca bu service vlanlarin yan¹na customer vlanler taglenebiliyor. Bu durumda Turk Telekom senin vlanlerini (Customer Vlan) dikkate almadan sadece Service Vlanini kullanarak forwarding yapabilir. ©stersen Customer Vlanlarini de konrol edebilir. Bu durumdaki çözüme " Service Customer Vlan Cross Connect Mode" deniyor.

Sonuç olarak, içerde Customer VLAN olarak ne kulland¹»¹n ise sadece seni ilgilendiriyor. Kendi networkunde hiçbir ek konfigurasyon yapmadan bunu yapman mumkun gorunuyor. Sorun, bunu TT 'a götürdü»ünde anlayacak birilerini bulmak... ve de servis olarak bunu yap¹yorlar m¹ ö»renmek.

Umar¹m soruna aç¹kl¹k getirebilmiºimdir.

Herkese iyi çal¹ºmalar.  

Selamlar;

istanbul - adana aras¹nda Telekomdan ald¹»¹m metro ethernet devrem var. dot1q ile vlanlar¹ buluºturuyorum.bir devreyi 2 veya daha fazla devre halinde kullanmam yani telekomun verdi»i vlan alt¹nda vlanlar aç¹p bir metro devresini bölerek kullanmam mümkünmüdür.

cisco da dot1qinq ile örnekler var ancak telekom altyap¹s¹nda uygulama mümkün olabiliyormu?

daha önce örnekleyen oldumu? örnekleyen var ise simple bir örnek konfig gönderebilirmi?

senaryo tam ºu ºekilde olacak;
istanbul telekom vlan 100 ( Ana Devre )
=>istanbul vlan 101 (voice devresi)
=>istanbul vlan 102 (video devresi)
=>istanbul vlan 103 (data devresi)

adana telekom vlan 300 ( Ana Devre )
=>adana vlan 101 (voice devresi)
=>adana vlan 102 (video devresi)
=>adana vlan 103 (data devresi)

Ümit AYDINLI

MSN: umit.aydinli@ hotmail.com

[Non-text portions of this message have been removed]     Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com

[Non-text portions of this message have been removed]


--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:cisco-ttl-digest_at_yahoogroups.com 
  mailto:cisco-ttl-fullfeatured_at_yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Mon Oct 20 2008 - 15:44:24 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Oct 20 2008 - 15:44:24 CEST