[cisco-ttl] 878 port hızı kısıtlama

From: ERDIL ATALAY <erdilatalay_at_....>
Date: Mon, 31 Mar 2008 15:52:03 +0300


Herkese merhaba,

GSHDSL baðlantý için kullandýðýmýz 4 ethernet portlu Cisco 878 serisi cihazýmýz var. Bu 4 ethernet portlarýndan bir tanesine badwith kýsýtlama yapma imkaným var mý acaba? ( örneðin ; 3 nolu ethernet portundan baðlý olan server, en fazla 15 Kbit/s hýzda internete çýkabilsin þeklinde )

(sistemde firewall, proxy vs gibi cihaz/ yazýlým bulunmadýðýndan bu kýsýtlama -olabilirse eðer - çok iþime yarayacak )

teþekkürler.

Necmettin Emir

__

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Wed Apr 02 2008 - 12:05:08 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Apr 02 2008 - 12:05:11 CEST