RE: [cisco-ttl] qos ne zaman devreye girer

From: Berkin KARTAL <berkin.kartal_at_....>
Date: Sun Mar 26 2006 - 14:01:32 EEST


Frame-relay kullanıyorsanız PVC'nin BW değerini bilmesi için router'da frame-relay traffic-shaping yaparak QoS'u uygulamanız gerekir, bunun dışında TDM vesaire varsa interface altında bandwidth değerini set ederek queueing algoritmasına intf.'in BW 'ini belirtmelisiniz, fakat burda dikkat edilmesi gereken bunu yaptığınız zaman BW'in sadece %75'i için QoS yapabilirsiniz tamamına qos uygulayabilmek için "max-reserved-bandwisth 100" demeniz lazım

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of emre aksoy Sent: Saturday, March 25, 2006 11:16 AM To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] qos ne zaman devreye girer

 Slm;
  Qos servis fiziksel hatta sýkýsma oldugu zaman devreye girer diyoruz.Benim serial hattýmýn fiziksel hýzý 1.5 mb civarý ama servis saðlayýcýnýn tanýmladýgý deðer 256 kb ise benim fiziksel hattým da hiç bir zaman sýkýsma olmayacaktýr.o neden le qos uygulamarýnýn calýsmamasý gerekir.   Þimdi burda anlamadýðým fiziksel hýzdan kasýt nedir eðer benim dediðm gibi ise qos nasýl uygulanýr.

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links  

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Mon Mar 27 11:31:23 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon Mar 27 2006 - 11:31:23 EEST