RE: [cisco-ttl] Cisco Call Manager Update Failure

From: <etoker_at_....>
Date: Fri Jun 10 2005 - 13:01:42 EEST


Merhaba,
Anladigim kadariyla sen upgrade degil yeni kurulum yapiyorsun. Telefon 7940, 7960 gibi birden fazla line a sahip olabilen bir model ise Phone Button Template ile kac hatti olabilecegini secmen gerekiyor aksi taktirde default olarak tek hat calisir. BAT sorunu icin log dosyasininda sorun hakkinda daha detayli bilgi verebilir. Burada verdigi hatayi soylersen yardimci olabilirim.

Ebru Toker

CCIE#10894
Senior Network Engineer
etoker@secura.com.tr

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Hüseyin" ALTUN Sent: 09 Haziran 2005 Perşembe 19:13
To: ccna turk; Cisco-ttl
Subject: [cisco-ttl] Cisco Call Manager Update Failure

Merhaba þirketimizdeki CCM'i update etmeye çalýþýyorum(V3.3--->V4.1). Gerekli tüm

konfigürasyonlarý yaptýktan sonra user/phone  
tanýmlarý yapmaya çalýþtým. Bazý kullanýcýlarýn birden
fazla line'a sahip olmasý bunu yapmama engel teþkil
etmeye baþladý.
Burada bu problemi iki yoldan çözmeyi denedim. Ýlk adýmda normal CCM Admin üzerinden yapmaya çalýþtým. Ama ne yaptýmsa bir türlü kullanýcýlara birden fazla line assign edemedim.
Ýkinci adýmda cihazýn yardým menüsünden Bulk Admin. Tool(BAT) diye bir tool olduðunu gördüm. Onu her iki CCM'e kurduktan sonra Eski versiyon CCM'den CSV formatýnda phone bilgilerini export ettim. Fakat yeni versiyon CCM'e bir türlü import edilmiyor.(ki BAT arayüzünde "eðer export edilmiþ bir dosyayý import etmek istiyorsanýz üçüncü seçenek olan validate seceneðinden baþlayýn. Onu þu dizine koyun" gibi þeyler yazýyor). Ama orada gerekli iþlemleri yaptýðým halde OK butonuna bastýðýmda "Validate Failed" diyor.  Ben tüm uðraþlarýma raðmen bunu yapamadým. Bu konuda bilgisi olan arkadaþlar yardýmcý olurlarsa sevinirim Hüseyin ALTUN

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links  

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Fri Jun 10 12:55:38 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Jun 10 2005 - 12:55:39 EEST