[cisco-ttl] fiber sonlandirma

From: enis_karaaslan <enis_at_....>
Date: Mon May 30 2005 - 10:46:01 EEST


Selamlar,

Liste cisco ile ilgili ama sonuçta hepimiz bir &#351;ekilde fiber kullan&#305;yoruz.

Üst yönetimi, “elle fiber sonland&#305;rma” yerine “füzyon” yöntemi ile sonland&#305;rmam&#305;z gerekti&#287;ine dair bilgilendirmeye çal&#305;&#351;&#305;yorum.

Elle fiber sonland&#305;rmada %60 civarinda basarili iletim olabilece&#287;i, füzyonla sonland&#305;rmada %90 ba&#351;ar&#305;l&#305; olaca&#287;&#305; söyleniyor.

"Fusion splice cihazlar&#305; kullan&#305;ld&#305;&#287;&#305;nda. bu i&#351;lem non-reflective oldu&#287;undan her iki uçta s&#305;f&#305;r yans&#305;ma sa&#287;lanmaktad&#305;r. Ek noktas&#305;ndaki kay&#305;p singlemode için 0.02dB, multimode için 0.06dB civar&#305;nda oldu&#287;undan halen bütün dünyada bu yöntem kullan&#305;lmaktad&#305;r."

Elinizde bu konu ile ilgili kullanabilece&#287;im dökümanlar varsa özelime gönderirseniz sevinirim.

Sayg&#305;lar&#305;mla,

Enis Karaarslan

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Mon May 30 10:46:13 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon May 30 2005 - 10:46:14 EEST