RE: [cisco-ttl] 2600_2501_help_me

From: ali sir olgac (ali.olgac_at_equant.com.tr)
Date: Mon Jan 19 2004 - 10:04:25 GMT

 • Next message: erkan erdem: "[cisco-ttl] access-list sorunu"

  Kazaa gibi p2p yazilimlari engellemek icin application seviyesine cikabilen
  firewall veya applicationa gore trafigi shape edebilen cihazlar kullanmak
  lazim ayni sekilde Ilker Bey'in bahsettigi NBAR da appl. seviyesinde
  paketlerin incelenmesine dayaniyor. Yoksa Tayfun Bey'in gayet guzel
  anlattigi gibi engellemek mumkun degil.
  selamlar.
    -----Original Message-----
    From: tayfun guler [mailto:taramiko2000_at_yahoo.com]
    Sent: Monday, January 19, 2004 11:58 AM
    To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
    Subject: RE: [cisco-ttl] 2600_2501_help_me

    tamam ~imdi sadece merkez router a ~u sat}r} ekleyin:

    ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0.1 ( serial 0.1 'i default
  olarak onu kulland}p}n}z} d|~|nd|p|m igin yazd}m.yani genel form|l ~ube
  taraf}n}n frame relay i hangi interface de tan}ml}ysa odur.)

    kazaa igin ise Serhat bey e tamamen kat}l}yorum,onun diyeceklerine
  ekleyecek fazla bir ~eyim yok.ama anlamad}p}m bir nokta var ,sonugta kazaa
  bir file sharing program} , www.kazaa.com da bu ~irketin web
  sitesi.kullan}c}lar buraya girse de sadece program} download edebilecekler
  ,web sitelerinden bildipim kadar}yla bir dosya payla~}m} svz konusu depil.

    ~ayet kazaa program}n}n kullan}m}n} engellemek istiyorsan}z,Bekir bey in
  dedipi gibi portu kapatabilirsiniz.Ama kullan}c} biraz bilgisayardan
  anl}yorsa ,portun kapand}p}n} anlayacak ve kazaa yaz}l}m}ndan portu
  depi~tirecektir.Bvyle bir durumda ~u segenek ortaya g}k}yor,sadece
  kullan}c}lar}n i~ igin ihtiyac} olan portlar} agmak,80,110,25 vs,diperlerini
  kapatmak gibi.Bu durum da da uyan}k kullan}c} kazaa portunu 80 olarak
  depi~tirebilir o zaman fazla yapacak bir~ey yok.

    Asl}na bakarsan}z kazaa igin yapacak tek ~ey ,tek tek kullan}c}lar}
  denetlemek,g|nk| Serhat bey in de dedipi gibi bu i~in sonu yok.

    iyi gal}~malar

    Necmettin_ERS\REKG] <necmi_at_tem.cc> wrote:
      teyfun bey ilgi ve yard}mlar}n}z igin gok te~ekk|rler ben yapt}klar}m}
  ve anlad}klar}m} size aynen iletiyorum yard}mc} olursan}z gok sevinirim.

      merkez rother : 192.168.0.102
      ~ube routher : 192.168.2.102
      adls : 192.168.0.2

      merekez de t|m kullan}c}lara varsay}lan ap gecidini 192.168.0.102
  yapt}m
      merkez routherde config t , ip rout 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 yapt}m
      amam inan}n bundan sonra yapmam gereken i~lemleri gvzemedim yard}mc}
  olursan}z gok sevinirim

      ayr}ca sizden bir ~ey daha rica edecepim ben http://www.kazaa.com
  sitesini yasaklamak igin ~ube
      ve merkez routherde ne yapmam ve nas}l yapmam gerekiyor.

      Yard}mlar}n}z igin te~ekk|r eder
      ]yi gal}~malar dilerim.

        -----Original Message-----
        From: tayfun guler [mailto:taramiko2000_at_yahoo.com]
        Sent: Saturday, January 17, 2004 6:32 PM
        To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
        Subject: Re: [cisco-ttl] 2600_2501_help_me

        1) merkezde bulunan kullan}c}lar}n ap gegidini merkez router yap}n.
        2) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 to adsl ethernet ip ---bu k}s}m dopru
  aynen kals}n
        3)merkezdeki kullan}c}lar}n ~ube bilgisayarlar}n} gvrmesi igin merkez
  router a bu statik route i girin.
        ip route x.x.x.x x.x.x.x serial 0.1 ( x.x.x.x x.x.x.x ~ubedeki
  bilgisayarlar}n networkunu temsil ediyor.)
        4) cisco 2600 turkce dokuman bulamazs}n}z.zaten boyle bir
  s}n}fland}rma yok.ama cisco |r|nleri ve gvz|mleri hakk}nda t|rkge dvkumanlar
  bulabilirsiniz belki
        5)2501 ile bir s|r| ~ey yapabilirsiniz.Vrnek: buldupunuz t|rkge
  dvkumanlarla |zerinde kendinizi geli~tirebilirsiniz,adsl baplant}y} gvpe
  at}p,ISP den kurumsal bir baplant} igin bunu kullanabilirsiniz....vs..vs..

        iyi gal}~malar

        Necmettin_ERS\REKG] <necmi_at_tem.cc> wrote:
          Merhaba benim bir kag istepim olacakt}

          1 . gal}~t}p}m firmada sube ve merkez var
          bunlar frame relay ile bagl} ayr}ca internet icin
          adsl yeni ald}m ve konfigre ettim
          ben gateway adsl gvsterdipimde herkez internete g}kabiliyor fakat
  ~ubeye baplanam}yor
          ben
          config t
          ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 ' adsl e IP si
          diyerek yvnlendirme yapmaya gal}~t}m ama gal}~t}ramad}m
          benim ricam vncelikle ne yapmam gerekiyor
          ve s}f}rdan bir frame reyal konfigrasyonunu nas}l yapabilirim
          ayr}ca cicsco 2600 ile ilgili elinde turkge dv|kman} olan varsa
  gvnderebilirmi

          2. cisco 2501 var elimde bununla neler yapabilirim

          ]yi gal}~malar dilerim

          Necmettin ERS\REKG]

          Bu listenin Cisco Systems ile dogrudan herhangi bir baglantisi
  bulunmamaktadir.

          Listeden cikmak igin cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine
  bir e-posta gvnderebilirsiniz.

  ------------------------------------------------------------------------
          Yahoo! Groups Links

            a.. To visit your group on the web, go to:
            http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

            b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
            cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com

            c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
  Service.

  --------------------------------------------------------------------------
        Do you Yahoo!?
        Yahoo! Hotjobs: Enter the "Signing Bonus" Sweepstakes

        Bu listenin Cisco Systems ile dogrudan herhangi bir baglantisi
  bulunmamaktadir.

        Listeden cikmak igin cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine
  bir e-posta gvnderebilirsiniz.

  --------------------------------------------------------------------------
        Yahoo! Groups Links

          a.. To visit your group on the web, go to:
          http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

          b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
          cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com

          c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
  Service.

      Bu listenin Cisco Systems ile dogrudan herhangi bir baglantisi
  bulunmamaktadir.

      Listeden cikmak igin cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine bir
  e-posta gvnderebilirsiniz.

  ----------------------------------------------------------------------------
      Yahoo! Groups Links

        a.. To visit your group on the web, go to:
        http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

        b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
        cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com

        c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
  Service.

  ----------------------------------------------------------------------------

  --
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Hotjobs: Enter the "Signing Bonus" Sweepstakes
   Bu listenin Cisco Systems ile dogrudan herhangi bir baglantisi
  bulunmamaktadir.
   Listeden cikmak igin cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine bir
  e-posta gvnderebilirsiniz.
      Yahoo! Groups Sponsor
         ADVERTISEMENT
  ----------------------------------------------------------------------------
  --
   Yahoo! Groups Links
    a.. To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
    b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
    cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com
    c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
  


  This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Mon Jan 19 2004 - 14:07:51 GMT